مقاله اثرات خوسرمايي بر تحمل به سرماي گندم (Triticum aestivum) تحت شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثرات خوسرمايي بر تحمل به سرماي گندم (Triticum aestivum) تحت شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله خوسرمايي
مقاله درصد بقاء
مقاله دماي ۵۰ درصد کشندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي هما
جناب آقای / سرکار خانم: نجيب نيا سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرماي شديد سبب بروز خسارت در گندم شده و رشد و عملکرد آن را تحت تاثير قرار مي دهد، بنابراين اين آزمايش با هدف بررسي تحمل به يخ زدگي ۲۹ ژنوتيپ گندم در شرايط کنترل شده اجرا شد. تيمار خوسرمايي (در دو سطح خوسرمايي و عدم خوسرمايي) به عنوان عامل اصلي و ترکيب دما (صفر، ۴-، ۸-، ۱۲- و ۱۶- درجه سانتي گراد) و ژنوتيپ به صورت فاکتوريل در نظر گرفته شدند. ۴ هفته پس از اعمال تيمار يخ زدگي درصد بقا، وزن خشک و ارتفاع گياهان در شرايط گلخانه اندازه گيري شد. درصد بقا، وزن خشک و ارتفاع گياهان گندم به طور معني داري (P<0.001) تحت تاثير تيمار يخ زدگي قرار گرفت. با کاهش دما به کمتر از ۸- درجه سانتي گراد درصد بقا گندم کاهش معني داري داشت. خوسرمايي سبب تخفيف اثرات يخ زدگي شد، به صورتي که در دماي ۱۲- درجه سانتي گراد در شرايط عدم خوسرمايي وزن خشک بوته ۷۲٫۱ ميلي گرم بود، درحالي که در شرايط خوسرمايي به ۱۴۴٫۹ ميلي گرم رسيد. ميزان LT50 در ۱۴ ژنوتيپ کمتر از ۱۵- درجه سانتي گراد و در ۱۵ ژنوتيپ بالاتر از ۱۵- درجه سانتي گراد بود. در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه ژنوتيپ هاي الموت، بزوستايا، فلات، گلنسون و MV-17 تحمل به سرماي بالاتري را نسبت به ساير ژنوتيپ ها داشتند. جهت تاييد تحمل به سرماي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه، انجام آزمايش هاي تکميلي در شرايط کنترل شده و مزرعه مفيد خواهد بود.