سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید احمدلوی داراب – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پزشکی و پل
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پزشکی و پل
فرزان قالیچی – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی

چکیده:

در این تحقیق تئوریک ی اثرات درصدها ی مختلف گرفتگ ی و زوایای مختلف پیوند ی بر رو ی رژیم جریـان خـون بویژه بر رو ی نوسانات زمان ی مقادیر تنش برش ی وارده بر نواحی مـستعد گرفتگـ ی از جملـه toe ، heel و بـستر رگ کرونری LAD مقابل ناحیه انشعاب و همچنین بر رو ی دیواره های کنار ی کرونر ی در ناحیه انـشعاب مـورد بررسی قرار گرفتند . که در طول این تحقیق جریان خون، توربولانس ی، پالس ی و سه بعد ی در نظر گرفته شـد ه و از مدل توربولانس ی اسپالارت -آلماراس استفا ده شد . همچنین خون بصورت یک سیال ن یوتنی و همـوژن فـرض
شد بعلاوه اینکه جدارههای عروق کرونر ی و گرافت هم صلب در نظر گرفته شدند و در نهایت جریـان خـون در بایپس آئورت – کرونر ی به ازا ی زوایای پیوند ی ° ۲۰ ، ° ۳۰ و ° ۴۰ درجـه و درصـدها ی گرفتگـ ی ۷۵، ۸۵ و ۹۵ درصد با استفاده از نرم افزار Fluent شبیه سازی شد . از جمله نتایج مهم حاصله میتوان به ایـن مـوارد اشـاره نمود : کاهش زاویه پیوند ی از ° ۴۰ به ° ۳۰ بیشتر از کاهش زاویه پیوند ی از ° ۳۰ به ° ۲۰ نوسـانات زمـان ی تـنش برشی وارده بر Toe ، Bed و دیواره های کنار ی را کاهش می دهد و به ازا ی زوایـا ی مخ تلـف پیونـد ی، افـزایش
درصد گرفتگی باعث کاهش نوسانات زمان ی تنش برش ی وارده بر Toe میگردد اما در مورد Bed و دیواره هـا ی کناری نتیجه معکوس است . در قسمت heel ، هم کاهش زاویه پیوند ی و هـم کـاهش درصـد گرفتگـ ی باعـث افزایش مقدار تنش برش ی و کاهش نوسانات زمان ی تنش برش ی وا رده بر heel می شوند که این کاهش در حـین کاهش زاویه از °۲۰ به ° ۳۰ بیشتر از ° ۳۰ به ° ۴۰ است . لذا با توجه به نتـایج حاصـل شـده، اسـتفاده از زاویـه پیوندی کمتر از ° ۳۰ و مسدود کردن ناحیه بالادست ناحیه پیوند شده پیشنهاد این کار تحقیقاتی میباشند .