سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید احمدلوی داراب – دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف
احمد رمضانی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
فرزان قالیچی – استادیار دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این تحقیق جریان پالسی و سه بعدی خون با استفاده از فرض نیوتنی و هموژن بودن خون و صلب بودن جداره ٣٠ و ٤٠ درجه و درصدهای گرفتگی ٥٠ ، عروق کرونری، در بای پس کرونر ی- کرونری به ازای زوایای پیوندی ٢٠، ٧٥ و ٨٥ درصد با استفاده از نرم افزار ،Fluentشبیه سازی ش د. هدف از شبی ه سازی، بررسی اثرات درصدهایمختلف گرفتگی و همچنین اثرات ناشی از زوایای مختلف پیوندی بر روی رژیم جریان خون بویژه بر روی مقادیرتنش برشی وارده بر نواحی مستعد گرفتگی که عمدتاheel ، toeو بستر رگ کرونری مقابل ناحیه انشعاب می
باشند اس ت. از جمله نتایج مهم حاصله می توان به تاثیر میزان گرفتگی بر روی مقادیر تنش برشی وارده بر نواحی مستعد در مواردیکه برگشت جریان به ناحیه بالادست کرونری وجود دارد اشاره کر د. استفاده از زوایای پیوندی نزدیک به ٣٠ درجه به عنوان زوایای مطلوب پیوندی نیز از جمله مهمترین نتایج حاصله از این تحقیق بشمار می روند.