مقاله اثرات درماني دسموپرسين خوراکي در مردان با تكرر ادرار شبانه و بزرگي خوش خيم پروستات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثرات درماني دسموپرسين خوراکي در مردان با تكرر ادرار شبانه و بزرگي خوش خيم پروستات
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دسموپرسين
مقاله بزرگي خوش خيم پروستات
مقاله تكرر ادرار شبانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي رضوي زاده رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: كشوري مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تكرر ادرار شبانه که به طور شايع با پيري ديده مي شود مي تواند به دلايل مختلف باشد که از علل بسيار شايع آن بزرگي خوش خيم پروستات و کاهش توليد (يا رهايي) وازوپرسين شبانه، ديابت مليتوس و افزايش مصرف مايعات و … است. بهبود علايم انسدادي با تجويز آلفا بلوکرها و مهارکننده هاي آلفا ردوكتاز نزد بسياري از بيماران علايم ادراري بهبود يافته ولي در تعدادي تكرر ادرار شبانه همچنان ادامه دارد. در اين بررسي به اثر درماني وازوپرسين خوراکي به اينگونه تكرر ادرار شبانه پرداخته مي شود.
روش كار: اين مطالعه توصيفي به صورت مداخله اي بر ۲۳ مرد بالغ (با متوسط سن ۵/۳±۵۸ سال) که دچار بزرگي خوش خيم پروستات و تكرر ادرار شبانه آزار دهنده بودند در بيمارستان امام رضا از سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۸ انجام شد. درمان با دسموپرسين خوراکي هنگام خواب بود. معيارهاي خروج از مطالعه شامل عفونت فعال ادراري، سابقه انفارکتوس ميوکارد، نارسايي احتقاني قلب، آنژين و هيپوناتومي بودند. به بيماران طي يک دوره تيتراسيون دوز ۳ هفته اي، قرصهاي دسموپرسين (به مقدار ۱/۰، ۲/۰ يا ۴/۰ ميلي گرم) تجويز شد و بعد از يک هفته قطع دارو، دوز موثر دارو براي ۶–۸ هفته ادامه يافت. پاسخ مثبت باليني به صورت کاهش مساوي يا بيش از۵۰ درصد در حملات ادرار شبانه تعريف شد. از آزمون هاي آماري تي و همبستگي پيرسون براي تحليل آماري استفاده شد.
نتايج: همه بيماران با چنين مداخله دارويي بهبود داشتند. متوسط مدت نشانه ها ۶۲/۰±۴۵/۳ سال بود. حملات تكرر ادرار شبانه از متوسط ۴±۰٫۳۶ در شب قبل درمان به ۲۸/۰±۱۷/۱ بعد آن کاهش يافت (p<0.0001). سطح سرم نيز تغيير قابل توجه داشت (p=0.02)، اما هيپوناتومي رخ نداد. همچنين همراهي مثبت بين حملات و سن (p<0.0001، r=0.744) و نيز همراهي مثبت بين حملات تكرار ادرار شبانه قبل مداخله و پاسخ به درمان (p=0.002، r=618) وجود داشت.
نتيجه گيري: قرصهاي خوراکي دسموپرسين داروي موثر و به خوبي تحمل شونده اي براي بيماران مبتلا به بزرگي خوش خيم پروستات که با تكرر ادرار شبانه آزار دهنده تظاهر مي کنند مي باشد و مي توان آنرا همراه با ساير درمانهاي طبي بکار برد. چنين درماني در بيماران به دقت انتخاب شده موثر و مطمئن خواهد بود.