سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد عبدلی – پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، تهران
احمد معینی – گروه اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس
حمید دهقانی – گروه اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق، پتانسیل باززایی گیاه از ریز نمونه های لپه ای در رقم رکورد ورامین تحت شش تیمار دمایی در مرحله باززایی گیاه، بررسی شد. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجامشد. هر تکرار شامل ۱۰ پتری دیش حاوی چهار ریزنمونه بود. بذور پس از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت ۱/۲MS فاقد هورمون جوانه زدند. محیط باززایی گیاه شامل MS کامل با ۴/۴µM BAP و۵/۴µMNAA و جامد شده با ۰/۷% آگار-آگار بود. هر لپه ی گیاهچه های دو روزه نصف شد و از هر بذر چهار ریزنمونه تهیه و به محیط باززایی گیاه انتقال گردیدند. تجزیه ی آماری وجود تفاوت های بسیار معن یداری بین تیمارهای دمایی برای سه پارامتر درصد ریزنمونه های نوساقه دار شده، متوسط تعداد نوساقه ها در ریزنمونه های کشت شده و متوسط تعداد نوساقه ها در ریزنمونه های نوساقه دار شده را نشان داد. با افزایش مدت زمان تیمار سرمایی متوسط تعداد نوساقه در هر ریزنمونه کشت شده کاهش پیدا کرد. این نتایج موید این است که نگهداری ریزنمونه بمدت طولانی تر از ۴ روز در دمای ۴ درجه سانتیگراد در این رقم اثر نامطلوبی داشته است. همچنین در این نتایج مشاهده می شود که تاریکی نقش مثبتی بر صفات مورد مطالعه در باززایی گیاه از لپه آفتابگردان دارد.