سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم درب امامیه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
کریم کمالی – استاد گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر یعقوب فتحی پور – دانشیار گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اثر دما و رطوبت بهعنوان متغیر مستقل در هر تاریخ نمونه برداری بر نوسانات جمعیت کنه آفت(McGregor)Eotetranychus fros به عنوان متغیر وابسته در طول یک فصل کامل رویش از ۱۳۶۸/۳/۱۱ تا ۱۳۸۷/۸/۱۶ در یک باغ رها شده و یک باغ سمپاشی شده بررسی شد. نمونه برداریها بهطور منظم و با فواصل ۱۰ روز یکبار صورت گرفت. در هر تاریخ جمعیت کنه مزبور روی ۱۳۰ برگ بهصورت تصادفی ثبت گردید. نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین دمای متوسط روزانه یا میانگین رطوبت نسبی ثبت شده در هر تاریخ و میانگین جمعیت هر کنه در تاریخهای نمونه برداری با استفاده از نرم افزار Minitab نشان داد که رابطه مثبت معنی دار بین دما و میانگین جمعیت این گونه در طول فصل وجود دارد. این رابطه معنی دار در خصوص رطوبت وجود نداشت . درک اثرات دما و رطوبت در نوسانات جمعیت کنهها میتواند در ارزیابی جمعیت آنها برای استفاده در برنامه های
کنترل تلفیقی مفید واقع شود.