سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مینا یوسفی داز – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اکرم قادری فرشید – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر عمق کاشت (۳، ۶، ۹ و ۱۲ سانتی متر) و دما ( ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد) بر سبز شدن نخود صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که در هکه عمق ها با افزایش دما از ۱۰ تا ۳۲ درجه سانتی گراد درصد سبز شدن ثابت بود و در دمای بالاتر از آن درصد سبز شدن کاهش یافت. سرعت سبز شدن نیز در همه دماها با افزایش عمق کاشت کاهش یافت ولی در دماهای بالاتر این کاهش سرعت با افزایش عمق کاشت بیشتر بود. مشخص شد که در دماهای پایین بر خلاف دماهای بالاتر، عمق کاشت کمتر نسبت به عمق کاشت بیشتر بهتر است و دمای ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد و عمق کاشت ۳ تا ۶ سانتی متر برای سبز شدن و استقرار گیاهچه نخود مناسب تر می باشند.