مقاله اثرات دوره هاي کم آبي و پرآبي بر کيفيت آب هاي سطحي حوضه آبريزکشکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: اثرات دوره هاي کم آبي و پرآبي بر کيفيت آب هاي سطحي حوضه آبريزکشکان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره هاي کم آبي
مقاله کيفيت آب
مقاله تحليل رگرسيوني
مقاله شاخص Q95
مقاله حوضه آبريزکشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشني زند مهران
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بازگير مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع متناوب دوره هاي کم آبي و پرآبي در حوضه هاي آبريز پديده ايي بديهي است. وقوع اين دوره ها در حوضه آبريز کشکان علاوه بر تاثير روي وضعيت کمي آب هاي سطحي، باعث تغييراتي در کيفيت آب اين حوضه شده است. لذا،دراين تحقيق با استفاده ازتحليل رگرسيوني در محيط نرم افزارهاي SPSS و Excel دو هدف عمده دنبال شده است. اول بررسي ارتباط بين دوره هاي کم آبي و پرآبي با پارامترهاي کيفيت آب هاي سطحي حوضه آبريزکشکان، دوم ارزيابي کيفيت آب هاي سطحي حوضه ذکرشده براي استفاده در مصارف شرب و کشاورزي طي دوره هاي کم آبي و پرآبي.
به اين منظور از آمارآناليزشده ۱۲ پارامتر کيفيت آب و آمار دبي روزانه هشت ايستگاه هيدرومتري واقع در رودخانه هاي دهنو، دوآب الشتر، کشکان بالايي، خرم آباد، کشکان مياني، چولهول، ماديان رود و کشکان پاييني در يک دوره آماري ۳۰ ساله (۱۳۸۰-۱۳۵۱) استفاده شده است. منحني هاي تداوم جريان براي هر يک از رودخانه هاي فوق الذکر ترسيم و شاخصQ95 ، به عنوان آستانه خشکسالي هيدرولوژيک از اين منحني ها استخراج گرديد. نتايج حاصله نشان داد که در اکثر موارد رابطه لگاريتمي معني داري بين دوره هاي کم آبي و پر آبي با پارامترهاي کيفيت آب وجود دارد، به دنبال دوره هاي کم آبي و پر آبي مقادير پارامترهاي کيفيت آب مورد مطالعه در رودخانه هاي ذيربط نيز سير صعودي يا نزولي پيدا کرده و منجر به تغييراتي در کيفيت آب هاي سطحي اين حوضه شده است. همچنين با ارزيابي کيفيت آب هاي سطحي حوضه براي مصارف شرب و کشاورزي مشخص شد طي دوره هاي متناوب کم آبي و پر آبي آب رودخانه هاي دهنو، دوآب الشتر، کشکان بالايي، خرم آباد، کشکان مياني و کشکان پاييني جز آب هاي باکيفيت خوب و در رودخانه هاي چولهول و ماديان رود قابل قبول و متوسط بوده است.