سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه چهار دور آبیاری بر عمل کرد و اجزا به عملکرد ٤ رقم آفتابگردان (زاریا، رکورد-‐هیبرید آذرگل ‐- محلی جوپار) در سال زراعی ١٣٨٢ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد . ٤ دور آبیاری اعمال شده عبارت بودند از I1 آبیاری هر ٦ روز یکبار (شاهد)، I2 آبیاری هر ٨ روز یکبار: I3 آبیاری هر ١٠ روز یکبار و I4 آبیاری هر ١٢ روز یکبار. نتایج نشان داد که با افزایش دور آبیاری صفاتی مثل تعداددانه ، عملکرد دانه در هکتار، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، قطر طبق، شاخص برداشت و درصد روغن دانه کاهش یافتند . ضمنا درصد پو کی دانه ها افزایش یافت ، اما این صفات برای رقم محلی جوپار کمتر از سه رقم دیگر تحت تا ثیر دور آبیاری قرار گرفتند . بنظر میرسد که با توجه به عملکرد مطلوب رقم محلی جوپار در دور آبیاری I3,I2 (هر ٨ و ١٠ روز یکبار) کاشت این رقم در کرمان باعث صرفه جویی در مصرف آب شده و قابل توصیه باشد.