مقاله اثرات ديابت مادري بر بطن هاي جانبي مغز نوزادان يک روزه رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثرات ديابت مادري بر بطن هاي جانبي مغز نوزادان يک روزه رت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروسفالي
مقاله ديابت مادري
مقاله بطن هاي جانبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده جينا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت مادري در ارتباط با افزايش خطر چندين عارضه در نوزادان مثل افزايش اختلالات و ناهنجاري هاي مادرزادي مي باشد. در مطالعه اخير اثرات هيپرگليسمي مادر را بر حجم مغز و بطن هاي جانبي نوزادان موش ويستار آزمايش کرديم.
روش کار: در اين پژوهش تجربي – آزمايشگاهي در روز هفتم بارداري هيپرگليسمي به وسيله تزريق استرپتوزوتوسين القا و به حيوانات گروه کنترل حجم برابري از بافر سيترات داده شد. بعد از زايمان در روز اول تولد از هر مادر يک نوزاد به طور تصادفي انتخاب گرديدند (۶ نوزاد در هر گروه کنترل و ديابتي). سپس مغزهايشان تشريح، در فرمالين ۱۰ درصد ثابت و در ضخامت ۷ ميکرون قطعه بندي شد. رنگ آميزي به روش هماتوکسيلين – ائوزين انجام گرديد و با آزمايش تکنيک هاي استريولوژي و طرح نمونه برداري تصادفي اصولي، حجم مغز و بطن هاي جانبي تخمين زده شد.
نتايج: در مقايسه با گروه کنترل آناليز آماري اختلاف معني داري را در حجم مغز و بطن هاي جانبي نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: ديابت مادري با اثر روي نفوذپذيري سد خوني مغزي در نوزادان رت باعث توليد مقدار زيادي مايع مغزي نخاعي مي شود. اين اثرات مي تواند بي نظمي هاي مغزي مثل هيدروسفالي را ايجاد کند.