مقاله اثرات ديواره آب بند و زهکش بر نيروي زيرفشار و گراديان خروجي زير سازه هاي آبي با حل عددي معادله عمومي جريان آب در خاک به روش احجام محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: اثرات ديواره آب بند و زهکش بر نيروي زيرفشار و گراديان خروجي زير سازه هاي آبي با حل عددي معادله عمومي جريان آب در خاک به روش احجام محدود
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه هيدروليکي
مقاله ديواره آب بند
مقاله زير فشار
مقاله گراديان خروجي
مقاله احجام محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله اقداماتي که براي جلوگيري از پديده زيرشويي، کاهش گراديان خروجي و همچنين دبي نشت از زير سازه هاي آبي صورت مي گيرد احداث ديواره هاي آب بند و نصب زهكش مي باشد. از اين رو در اين تحقيق به منظور بررسي دقيق تاثير هر يک از عوامل مذکور بر نيروي زير فشار و گراديان خروجي مدلي کامپيوتري تهيه شده است که در آن معادله عمومي جريان آب در خاک همگن اشباع در شرايط همسان و غيرهمسان با استفاده روش احجام محدود و الگوريتم گوس – سايدل حل شده است. به منظور صحت سنجي مدل تهيه شده از نتايج اندازه گيري آزمايشگاهي و همچنين نتايج مدل WinMseep که يک مدل پذيرفته شده است استفاده گرديد. يکي از مزيت هاي نسبي مدل مذکور در نظر گرفتن نفوذپذيري براي پرده آب بند مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد که با احداث يک ديواره آب بند در هر وضعيت مکاني، مقدار گراديان خروجي نسبت به گراديان خروجي مبنا (بدون ديوار آب بند) کاهش مي يابد. همچنين بيشترين نيروي زير فشار و کمترين گراديان هيدروليکي خروجي در موقعيتي که ديوار آب بند در پايين دست احداث شود، ديده مي شود. در شرايط وجود دو پرده آب بند يکي در پاشنه و ديگري در پنجه سد و يک زهکش در حد فاصل آنها هر چقدر زهكش در فاصله بيشتري از پاشنه احداث شود تاثير آن در كاهش نيروي زيرفشار كل و گراديان خروجي بيشتر مي باشد. علاوه براين با افزايش عمق پرده آب بند بالادست در مقايسه با پرده آب بند پايين دست مقدارگراديان خروجي کاهش مي يابد. شدت اين کاهش براي پرده آب بند پايين دست با عمق کوتاه تر مشهود تر مي باشد. توزيع فشار بالابرنده و گراديان خروجي محاسبه شده براي شرايط خاک همسان و غيرهمسان در زير سازه تطابق بسيار نزديکي با نتايج مدل WinMSeep داشت.