سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
همت اله پیردشتی – استادیار دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی اسماعیلی – استادیار دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جهت بررسی اثر بقایای گیاهی دو رقم توتون بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا، آزمایشی در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و م نابع طبیعی ساری به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گردید . در این آزمایش تأثیر غلظت های مختلف عصاره بقایای ریشه و ساقه دو رقم توتون ویرجینیا و باسما و به نسبت های صفر، ۴۰ و ۸۰ درصد به صورت فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه کلزا در آزمون آزمایشگاهی و طول ریشه، طول ساقه، نسبت ریشه به ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه و وزن خشک گیاه، سطح برگ، درصد ظهور اولیه، شاخص بنیه گیاهچه و محتوی کلروفیل نیز در شرایط گلخانه ای تحت تأثیرعصار ه ریشه و ساقه توتون قرار گرفتند. درصد جوانه زنی نیز تحت تأثیر قرار گرفت به نحوی که ریشه ویرجینیا بیشترین و ساقه باسما کمترین تاثیر را بر این صفت داشتند . در آزمون و ساقه ویرجینیا به صورت معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت . در آزمون گلخانه ای غلظت ۸۰ درصد عصاره ریشه باسما و ریشه و ساقه ویرجینیا به طور معنی داری طول ریشه چه را کاهش داد . ریشه ویرجینیا و باسما بیشترین تأثیر را در کاهش وزن خشک ریشه و ساقه، میزان سطح برگ و متوسط زمان ظهور گیاهچه داشته اند . عصاره ریشه ویرجینیا سبب بیشترین کاهش در ظهور اولیه گیاهچه شده و سایرتیمار ها تاثیر کمتری داشته اند . از نظر شاخص بنیه گیاهچه عصاره ریشه ویرجینیا و باسما و ساقه ویرجینیا بیشترین تأثیر رادرکاهش این صفت داشتند.