سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
فرشته رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

این بررسی به منظور ارزیابی اثرات دگرآسیبی عصاره حاصل ازبخش هوایی و ریشه علف هرز سلمه تره در دو نسبت ۱۵:۱ و ۲۰:۱ در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه سه گیاه زراعی سویا، کلزا و گلرنگ به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ١٣٨٤ اجرا گردید . تیمارهای آزمایشی شامل محلول بدون عصاره، بخش هوایی و ریشه علف هرز سلمه تره در دو غلظت ۱۵:۱ و ۲۰:۱ بود . نتایج آزما یش نشان داد که عصاره بخش هوایی و ریشه علف هرز سلمه تره و نسبتهای آن (۱۵:۱ و ۲۰:۱) با یکدیگر اختلاف معنی داری در سطح ١ درصد دارند . ولی اثرات متقابل اندام های علف هرز با نسبتهای مختلف عصاره اختلاف معنی داری نشان نمی دهد. بیشترین وزن خشک گیاهچه در سویا، گل رنگ و کلزا به ترتیب معادل ۰/۷۷۰۲، ۰/۷۲۶۵ و ۰/۷۱۲ در تیمارشاهد بدست آمد ولی با مصرف عصاره بخش هوایی سلمه تره میزان آن در سه گیاه به ترتیب به ۰/۷۰۹۹، ۰/۷۰۷۱ و ۰/۷۰۷۱ گرم کاهش یافته و با مصرف عصاره ریشه سلمه تره نیز میزان آن در سه گیاه بیش از ٧٠ % کاهش یافت . همچنین بیشترین میزان طول گیاهچه در این سه گیاه در تیمار شاهد به ترتیب معادل ۳/۸۳، ۲/۶۴ و ۲/۶۶ سانتی متربود که مصرف عصاره بخش هوایی سلمه تره باعث کاهش آن به ترتیب به ۱/۱۴، ۰/۷ و ۰/۷ سانتی متر شد . با مصرف عصاره ریشه سلمه تره نیز طول گیاهچه در این سه گیاه زراعی به ترتیب به ۰/۸، ۳/۲۶ و ۱/۴۴ سانتی متر رسید. نسبت ریشه به بخش هوایی در هر سه گیاه زراعی مورد مطالعه با مصرف عصاره بخش هوایی و ریشه سلمه تره بین ٢٠ تا ٦٠ % کاهش یافت . مصرف عصاره بخش هوایی علف هرز درصد جوانه زنی را در سویا ۲۰ % و در گلرنگ و کلزا بیش از ٥٠ % کاهش داد ولی میزان کاهش درصد جوانه زنی با مصرف عصاره ریشه در هر سه گیاه کمتر بود . در نهایت می توان گفت که علف های هرزمورد بررسی از طریق تولید مواد شیمیایی برخوردار از خاصیت آللوپاتیک می توانند در جوانه زنی و رشد گیاهچه این گیاهان زراعی اختلال ایجاد کنند در نتیجه از ایجاد پوشش سبز یکنواخت در اوایل فصل رشد که بتواند حداکثر استفاده ازنهاده های زراعی را بعمل آورد جلوگیری می کنند.