سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام میرشکاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دانشجوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عزیز جوانشیر – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عادل دباغ محمدی نسب – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
قربان نورمحمدی – استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تداخل تاج خروس ریشه قرمز بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-33 آزمایشی در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فا کتور تراکم (۵، ۱۵ و ۲۵ بوته در هر متر از ردیف کاشت) و زمان تداخل (صفر، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از سبز شدن آفتابگردان) تاج خروس همراه با شاهد بدون علف هرز اجرا شد . نتایج تجزیه واریانس اطلاعات نشان داد که اختلاف بین تیمار های مختلف از نظر تاثیر بر روی تمامی صفات مورد مطالعه در سطح ٩٩ % معنی دار است. بیشترین وزن هزاردانه و عمل کرد دانه از تیمار تراکم ٥ بوته تاج خروس در هر متر از ردیف و زمان تداخل ٣٠ روز بعد از سبزشدن آفتابگردان به دست آمد . درصد روغن دانه در تمامی تیمارها به جز سه تیمار سطح اول تر اکم در سطوح مختلف تداخل نسبت به شاهد کاهش معنیدار داشت . بهنظر می رسد که تراکم بیشتر از زمان تداخل علف هرز بر روی درصد روغن دانه تاثیر دارد . در رقم مورد مطالعه زمان تداخلتاج خروس از نظر تاثیر منفی بر روی عملکرد دانه مهمتر از تر اکم آن بود.