مقاله اثرات روش هاي مختلف خشك كردن بر كيفيت و اجزاي غذايي گاماروس (Pontogammarus maeoticus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثرات روش هاي مختلف خشك كردن بر كيفيت و اجزاي غذايي گاماروس (Pontogammarus maeoticus)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين
مقاله چربي
مقاله خشك كردن
مقاله گاماروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي مهرجان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش گاماروس هاي جمع آوري شده از ساحل جنوبي درياي خزر در ناحيه بندرانزلي توسط چهار تيمار حرارتي متفاوت شامل ۳ تكرار كه عبارت بودند از جريان هواي گرم، انرژي غيرمستقيم خورشيد، انرژي مستقيم خورشيد و سطح گرم، خشك شده و سپس ميانگين پروتئين و چربي، بر اساس وزن خشك آنها در آزمايشگاه مورد سنجش بيوشيميايي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس فاكتورهاي بررسي شده نشان داد كه تيمارهاي مختلف حرارتي، تفاوت هاي معني داري را در مورد درصد چربي و همچنين درصد پروتئين سبب شده اند. مقايسه ميانگين شاخص هاي ارزيابي شده به وسيله آزمون دانكن نيز نشان داد كه بيشترين مقدار پروتئين در تيمار انتقال حرارت با استفاده از سطح گرم (۴۷٫۵۷ درصد) و كمترين مقدار پروتئين در تيمار جريان هواي گرم (۴۵٫۹۸ درصد) مشاهده شد. همچنين بيشترين مقدار چربي در تيمار سطح گرم (۶٫۰۶ درصد) و كمترين ميزان آن نيز در تيمار انرژي غيرمستقيم خورشيد (۳٫۳۹ درصد) مشاهده گرديد.