سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد احمدی وسطی کلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

بررسی های موجود نشان می دهد که در سال ۵ تا ۷ میلیون هکتار زمین های زراعی دنیا خاصلخیزی خود را از دست می دهند . بنابراین کاربرد فناوریهای مطلوب به منظور کاهش سرعت این روند تخریب ضروری می باشند . از جمله این فناوریها می توان به سیستم های خاک ورزی اشاره نمود که یکی از روش های کاربردی در کشاورزی پایدار به شمار می آید . در سیستم های خاک ورزی حفاظتی حداقل ۳۰ درصد از بقایای گیاهی زراعی قبلی، بعد از کاشت محصول در سطح خاک باقی می ماند که می توان مزیتهایی مانند : کاهش مصرف انرژی، کاهش فرسایش آبی و بادی را در برداشته باشداین سیستم ها در مقایسه با سیتم خاک ورزی مرسوم، نیاز به نیروی کار کمتر، نیاز به سرمایه گذاری کمتر در ماشین، افزایش ذخیره رطوبتی و مواد آلی خاک و فراهم سازی امکانات کشت دوم را به دنبال داشته دارند