سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی سالک زمانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
اژدر عنابی میلانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مسعود زابلستانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
میر سعید عابدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

با توجه به اینکه در سال های اخیر تولید دانه های روغنی در کشور مورد توجه قرار گرفته و تا کنون د ر زمینه خاک ورزی آن در کشور تحقیقات کمی انجام گرفته است . در این طرح روش های مختلف تهیه زمین با ادوات متداول برای کشت گلرنگ پاییزه با هدف بهبود افزایش عملکرد محصول، حفظ پایداری خا ک و حتی الا مکان کاهش انرژی مصرفی درایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر در مدت یک سال مورد بررسی قرار گرفت . تیمار های مربوط به عملیات مختلف خاک ورزی اولیه شامل : شخم با گاوآهن قلمی در عمق ۲۰-۱۵ سانتی متر، شخم باگاوآهن برگرداندار در عمق های ۲۰-۱۵ و ۳۰-۲۵ سانتی متر وبدون عملیات خاک ورزی بوده که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد تجزیه آماری قرار گرفتند . برای ارزیابی تیمارها، شاخص مخروط خا ک و صفات مربوط به اجزای عمل کردی محصول در هر کرت بطور جداگانه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که اثر تیمار ها برروی تعداد غوزه در بوته ، تعداد دانه در غوزه ، تعداد بوته درمترمربع و عملکرد گلرنگ معنی دار نبود. شخم با گاوآهن برگرداندار در عمق ۲۵-۳۰ سانتی متری بیشترین کاهش شاخص مخروط را در برداشت.