سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم حبیبی بی بالانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
هانی محسنی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

تبدیل پوشش گ یاهی و درختان ج نگلی به باغات مختلف از ق بیل چای و مرکبات و نی ز حت ی در بس یاری از موارد تبد یل آنها به زمینهای زراع ی بدون در نظر گرفتن پتانسیل و توانا یی آنها در نگهدار ی و پا یداری خاک در مناطق ش یبدار باعث شده است که هرساله شاهد بروز لغزش ها ی توده ای فراوان در مناطق شمالی کشور باشیم. که در چنین مواردی نیازمند توجه خاص به امر آمایش سرزمین و تعیین نوع کاربری زمین با توجه به میزان توانایی گیاه مورد استفاده در پایدارسازی خاک مناطق شیبدار می باشد . در این مقاله سعی شده است که عوامل موثر بر روی لغزش در اراضی تبدیل شده جنگلی به باغات مر کبات مورد بررسی قرار گیرد . منطقه مورد مطالعه باغات مرکبات منطقه درازلات شهر رحیم آباد در استان گیلان می باشد . بر اساس مطالعات انجام شده برای باغات مرکبات بخصوص پرتقال شیب بیش از ۳۶% ۲۰ درجه) مناسب برای کاشت این درخت نمی باشد.