مقاله اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات زيست محيطي
مقاله کمپوست
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبادي احمداله
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي خواه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي سوابق اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني در ايران نشان مي دهد که در برنامه ريزي هاي گذشته به اثرات زيست محيطي احداث پروژه هاي عمراني توجه کمتري شده و حاصل چنين اقداماتي بروز آلودگي هاي مختلف منابع محيطي در کشور بوده است. به منظور جلوگيري از اين مخاطرات، احداث کارخانه هاي کمپوست نيز بايد با ارزيابي اثرات زيست محيطي همراه باشد. بدين منظور محققان تصميم گرفتند تا با ارزيابي اثرات زيست محيطي کارخانه کمپوست شهرستان سبزوار قبل از اجراي پروژه، گامي مثبت در جهت توسعه پايدار برداشته شود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، ابتدا سه منطقه در اطراف شهر سبزوار جهت احداث کارخانه پيشنهاد و مورد ارزيابي اوليه قرار گرفت که دو گزينه آن رد و گزينه سوم که در ۵ کيلومتري شهر مي باشد، مورد بررسي بيشتر قرار گرفت و انتخاب گرديد. پس از آن اثرات منفي و مثبت آن از نظر زيست محيطي بيان گرديد.
يافته ها: اثرات منفي احداث کارخانه در زمان بهره برداري با ۱۱ امتياز منفي و در زمان ساخت با ۱۸ امتياز منفي و اثرات مثبت طرح در زمان بهره برداري و ساخت هر کدام با ۲۷ امتياز مثبت خواهد بود. پس از جمع جبري آثار مثبت و منفي احداث اين کارخانه در زمان بهره برداري از ۱۶ امتياز مثبت و در زمان ساخت از ۹ امتياز مثبت برخوردار است.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش و مقايسه اثرات مثبت و منفي طرح احداث اين کارخانه در مکان مورد نظر از امتياز مثبت برخوردار بوده و اجراي آن امکان پذير مي باشد.