سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قربان وهاب زاده کبریا – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

بهره برداری بی رویه از شن و ماسهبستر رود خانه های مازندرانموجب انواعتغیرات به خصوصزیست محیطی شده است..میزان مواد بر داشت شده در محل استخراج معمولابسیار زیاد تر از مقداری است که رود خانه ها قادر به رسوبگذاری و تر میم ذخیره شن و ماسهخود باشند،از این رو کاهشدر ذخیره و موجودی شن و ماسه در اثر بهره برداری بی رویهمنجر به پایین افتادن بستر رودخانهو خط داغ آبو بزرگ شدن تدریجی محل برداشتشن و ماسهدر اثر حفاری و گود برداری شده ودر طول زمانبا عث انحرافبیش از حد مسیر آب و در نتیجه تغیرات مور دینامیکیمی شود.علاوه بر این ،در محل حفاری آهسته شدن جریان آبهمراه با تجدید پذ یریکممیزان رسوب ذرات معدنی ریز و مواد آلی را افزایش می دهد .همچنینبه علت ارتباط تنگاتنگ اجزای مختلف اکوسیستمرود خانه ها ،اثرات بیولوژیکی برداشتاز بستر ،گروه های مختلف زیستمندانرود خانه ای را نیز در بر می گیرد.