سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین ساریخانی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
آرتمیس قاسمی – کارشناس ارشد زمین شناسی
صدرالدین امینی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
حمیدرضا پیروان – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اهمیتمطالعه زونهای دگرسانی در بررسی های زیست محیطیبا توجه به تاثیر زون های دگرسان شده بر روی آب های زیرزمینیمی باشد.به طوریکه تغیرات میزان کاتیون ها و آنیون های موجود در آب های زیرزمینی منطقهاز اهمیت زیادی برخوداراست. وسعت زیاد دگرسانی منطقه، از نظر خصوصیات ژئوشیمیایی آنها را متعلق به دگرسانی آرژیلیک متوسط ، پیشرفته و سریسیتی می داند. باتوجه به اثرات این زون ها بر روی آب های زیرزمینی ، در مطالعات بدست آمده عناصر کلسیم و سولفات در بیشترین حدخود وجود داشتند که نشان میدهد مناطق دگرسان شده از این عناصر غنی شدگی نشان می دهند. همچنین این آب ها از نظر سختی، بیشتر از حد مجاز خود میباشند . براساس‌ بررسی‌های‌ صحرایی‌ و آزمایشگاهی در این مناطق‌ ‌ یون ‌سولفات در اثر حضور آلونیت‌ و کانی‌های‌ گوگردی‌، آبهای‌ موجود، ویژگی‌ سولفاته‌ شدیدی‌ را نشان‌ داده‌ و به‌ شدت‌ اسیدی‌ می‌باشند.