مقاله اثرات سايتوتوکسيک و القاء آپوپتوزيس بعضي از مشتقات جديد ترکيبات کرومن بر رشد رده هاي سلول سرطان انساني در حالت in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: اثرات سايتوتوکسيک و القاء آپوپتوزيس بعضي از مشتقات جديد ترکيبات کرومن بر رشد رده هاي سلول سرطان انساني در حالت in vitro
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشتقات ۴- آريل کرومن
مقاله سيتوتوکسيسيته سلولي
مقاله القا آپوپتوزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبعليان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرومدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري کشل سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي مليحه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: خوش زبان احد
جناب آقای / سرکار خانم: ديوسالار كورس
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترکيبات کرومن با زنجيره شيميايي ۴-Aryl- 4H- chromenes، گروهي از ترکيبات طبيعي هستند که خواص ضد توموري شديدي در بافت هاي مبتلا به تومور از خود نشان مي دهند. براساس گزارشات اين ترکيبات از طريق جلوگيري از تشکيل توبولين در هنگام تقسيم سلولي باعث توقف تکثير سلول ها مي گردند. در اين مطالعه اثرات سيتوتوکسيسيته سلولي و اثر القا آپوپتوز (ايجاد مرگ برنامه ريزي شده سلولي) مشتقاتي از اين ترکيبات که در آزمايشگاه سنتز شده اند، مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: اثر سيتوتوکسيسيته سلولي مشتقات سنتز شده ترکيبات کرومن با استفاده از رده هاي سلولي تومور انساني شامل) MCF-7 (کارسينوماي پستان) A549 (کارسينوماي ريه)HEPG-2  (کارسينوماي کبد(،  )SW-480کارسينوماي کولون)، ) ۱۳۲۱N1آستروسيتوما) U87-MG (گليوبلاستوما) و) DAOY مدولوبلاستوما) و با به کارگيري روش MTT assay مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين روش جهت کنترل و مقايسه از داروي ضد سرطان etoposide استفاده شد. اثر القا آپوپتوز اين مشتقات با روش رنگ آميزي DNA سلول (DAPI staining) مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که مشتقات سنتز شده اي که داراي گروه شيميايي فنيل- ايزواکسال يا حاوي گروه متوکسي در زنجيره شيميايي خود مي باشند، اثر سيتوتوکسيسيته سلولي و اثر القا آپوپتوزيس قابل مقايسه و يا حتي بيشتري در مقايسه با داروي etoposide از خود نشان مي دهند.
نتيجه گيري: جابه جايي گروه شيميايي تري متوکسي فنيل (trimethoxyphenylو ۳,۴,۵) با گروه شيميايي تيازول در مشتقات کرومن سنتز شده باعث کاهش اثر سيتوتوکسيسيته ترکيب کرومن مي گردد در حالي که مشتق سنتز شده اي که حاوي گروه شيميايي فنيل- ايزواکسال باشد اثر سيتوتوکسيسيته و اثر القا آپوپتوزيس شديدتري دارد.