سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر گل ارضی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد دانشکده مکانیکدانش
مهرداد اقایی خفری – استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مکانیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دادههای تغییر شکل گرم سوپر آلیاژ پایه نیکل Hastelloy Xتوسط آزمایش فشار گرم با دستگاهINSTRON 8503که اجزای اصلی دستگاه را سیستم هیدرولیکمدار بسته، سیستم کنترل کامپیوتری وتجهیزات آزمایش تشکیل میدادند، در نرخ کرنش بین۰٫۰۰۱-۰٫۵S-1 و دماهای ازمایش بین ۹۰۰-۱۱۵۰درجه سانت یگرادتحقیق شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه پارامتر زنر‐هولمان با پیکتنش سیلان در دماها و نرخ کرنشهای متفاوت است. منحنیهای تنش‐کرنش با توجه به داد ههای دستگاه رسم شده و با این نمودارها ضریب حساسیت به سرعت کرنش m)و انرژی فعال سازی ظاهریQ)را با توجه به روابط موجود بدست آورد. نتایج نشان داد که یکرابطه خطی میان ضریب حساسیت به سرعت کرنش و دما وجود دارد. از مقادیر بدست آمده پارامتر زنر‐هولمان معلوم و با توجه به رابطه تنش – کرنش می توان رابطه σp=0.053.Z0.23 را استخراج کرد براین اساس محدوده کارگرم این الیاژ بین دمای ۱۰۰۰-۱۱۵۰ درجه تعیین گردید.