مقاله اثرات سطوح مختلف جايگزيني جو با تفاله زيتون در پرواربندي بره هاي دالاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: اثرات سطوح مختلف جايگزيني جو با تفاله زيتون در پرواربندي بره هاي دالاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاله خام زيتون
مقاله پرواربندي
مقاله بره هاي دالاق
مقاله جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، امكان جايگزيني دانه جو با تفاله خام زيتون در جيره بره هاي پرواري دالاق بررسي شد. تعداد ۲۸ بره نر با ميانگين وزن اوليه ۱/۱±۳۰ کيلوگرم در ۴ گروه ۷ تايي و در قالب يک طرح کاملا تصادفي انتخاب شدند. بره ها با ۴ جيره غذايي متفاوت و به مدت ۹۳ روز تغذيه شدند. گروه شاهد با يک کنسانتره معمولي تغذيه، ولي براي گروه هاي دوم، سوم و چهارم به ترتيب مقدار ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد تفاله زيتون جايگزين جو شد. جيره ها از نظر محتوي مواد مغذي برابر بودند. در پايان دوره پروار، ۵ راس از هر تيمار جهت بررسي برخي از خصوصيات لاشه، كشتار شدند. ميانگين وزن پاياني بره ها، ماده خشك مصرفي، افزايش وزن روزانه، ضريب تبديل خوراك، وزن لاشه گرم و سرد در بين گروه هاي آزمايشي تفاوت معني داري نشان دادند (P<0.05). مقادير بالاي تفاله زيتون (۱۰۰ درصد جايگزيني) سبب کاهش (P<0.05) ماده خشک مصرفي و کاهش ضريب تبديل خوراک شده که اين خود باعث کاهش افزايش وزن روزانه، کاهش وزن پايان دوره و کاهش وزن لاشه شد. سطوح مياني تفاله زيتون (۳۳ و ۶۶ درصد جايگزيني) در مقايسه با گروه شاهد به طور معني داري سبب افزايش (P<0.05) ضريب تبديل خوراک و افزايش وزن روزانه شدند. درصد لاشه هاي گرم و سرد، وزن سر دست، وزن دنبه و درصد دنبه در بين گروه هاي آزمايشي تفاوت آماري نداشت. هزينه توليد هر كيلوگرم خوراك بر اساس ماده خشك براي جيره هاي ۱ الي ۴ به ترتيب ۱۰۱۰، ۹۶۲، ۹۰۵ و ۸۵۹ ريال برآورد شد. همچنين هزينه خوراك براي توليد هر كيلوگرم لاشه با توجه به افزايش وزن زنده و بازدهي لاشه براي جيره هاي ۱ تا ۴ به ترتيب ۲۰۸۰۴، ۱۵۱۸۲، ۱۵۱۲۷ و ۲۰۸۴۰ ريال تعيين شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه با افزايش بازدهي خوراک، بهبود افزايش وزن روزانه و وزن لاشه و نيز کاهش هزينه توليد، استفاده از تفاله زيتون در جيره بره هاي پرواري تا سطح ۶۶ درصد امکان پذير است.