مقاله اثرات سطوح مختلف سين بيوتيک Biomin Imbo بر رشد و بازماندگي بچه ماهيان سفيد (Rutilus frisian kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات سطوح مختلف سين بيوتيک Biomin Imbo بر رشد و بازماندگي بچه ماهيان سفيد (Rutilus frisian kutum)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله پري بيوتيک
مقاله درياي خزر
مقاله سين بيوتيک
مقاله ماهي سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي حقيقي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله تبار سيدياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر تخمين اثرات سطوح مختلف سين بيوتيک Biomin Imbo بر روي رشد، بقا، ترکيب لاشه و هزينه غذا در بچه ماهيان سفيد (Rutilus frisii kutum) درياي خزر بود. اين ازمايش به صورت طرح کاملا تصادفي درقالب ۴ تيمار و هر يک در ۳ تکرار طراحي گرديد. مکمل سين بيوتيک Biomin Imbo در ۳ سطح ۲ گرم بر کيلوگرم (B)، ۴ گرم بر کيلوگرم (C)،۶  گرم بر کيلوگرم (D) به جيره غذايي پايه (A) اضافه شد. بچه ماهيان در طول روز در ۳ وعده بر اساس ۱۰ درصد وزن بدن به صورت دستي در طول ۷۰ روز تغذيه شدند. بچه ماهيان سفيد با وزن اوليه ۶۲۳٫۲±۱٫۸ ميلي گرم به صورت تصادفي در ۱۲ تانک فايبرگلاس ۱۰۰ ليتري با تراکم ۲ لارو/ليتر توزيع شدند. نتايج به دست امده از ازمايش نشان مي دهد که بچه ماهياني که از جيره هاي فاقد مکمل سين بيوتيک تغذيه شدند، عملکرد توليدي کم تري نسبت به ساير تيمارها داشتند. افزودن سين بيوتيک به جيره هاي غذايي بر روي پارامترهاي رشد (وزن نهايي، درصد افزايش وزن، ميزان رشد ويژه، ميزان بازده پروتيين، بازده غذايي و ميزان جذب غذاي روزانه) تاثير مثبت و معني داري گذاشتند، در حالي که ضريب تبديل غذايي به طور معني داري کاهش يافت. فاکتور وضعيت در بين تيمارهاي مورد مطالعه اختلاف معني داري نداشت. افزودن سين بيوتيک به جز پروتيين در ساير ترکيبات لاشه تاثير معني داري نداشت. در نهايت وقتي تمامي متغيرها بررسي شد، سين بيوتيک Biomin Imbo موجود در جيره ها منجر به کاهش معني دار هزينه تمام شده غذا و افزايش معني دار شاخص سود گرديد.