سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی اسماعیلی – دانشکده علوم کشاورزی ساری – دانشگاه مازندران
ارسطو عباسیان – دانشکده علوم کشاورزی ساری – دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر ات مراحل مختلف آبیاری با آب دریا و سطوح مختلف شوری آن بر صفات مرفولو ژیکی و عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ ، آزمایشی در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی و در سال ١٣٨٢ صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود . فا کتور های مورد بررسی عبارت بودند از مراحل آبیاری با آب دریا در چهار سطح (مرحله کاشت، دو برگی ، چهار برگی و مرحله شش برگی ) و فا کتور شوری در سه سطح (۳/۶، ۴/۲ و ۵/۵ دسی زیمنس ). نتایج نشان داد که مراحل آبیاری تاثیر زیادی بر بسیاری از صفات مورد مطالعه در ذرت دارد . در این بررسی بیشترین وزن خشک ساقه مربوط به زمان آبیاری از مرحله شش برگی بوده است. میانگین وزن خشک ساقه در سطوح ۱، ۲، ۳ و ۴ زمان آبیاری به ترتیب ۹۷/۰۱، ۱۰۰/۸۲، ۱۰۴/۳، و ۱۰۷/۲۳ گرم در هر بوته بود. این). اختلافات از لحاظ آماری معنی دار شد (۱%>P) . وزن خشک ریشه، قطر ساقه و سایر صفات تحت تاثیر زمان آبیاری قرار گرفت . سطوح مختلف شوری نیز تمامی صفات مورد مطالعه در ذرت را تحت تاثیر قرار داد . در این بررسی کمترین وزن خشک ریشه مربوط به سطح شوری ۵/۵ دسی زیمنس بر متر بود . میانگین عمل کرد وزن خشک در سطوح شوری ۳/۶، ۴/۲ و ۵/۵ دسی زیمنس بر متر به ترتیب ۲۷/۰۵، ۲۳/۷۳ و ۲۰/۸۵ گرم در هر بوته بود . این اختلافات از لحاظ آماری معنی دار شد (۵%>P).