سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مهدی معصومی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- تغذیه دام و طیور
محمد حسین پالیزدار – استاد راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره گل گاوزیان در خوراک بر عملکرد ، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی انجام شد. ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار و ۱۵ پرنده در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل ۱- تیمار شاهد (بدون افزودنی)، ۲- تیمار با آنتی بیوتیک، ۳- تیمار با ۲۵۰ گرم گل گاوزبان، ۴- تیمار با ۵۰۰ گرم گل گاوزبان، ۵- تیمار با ۷۵۰ گرم گل گاوزبان در جیره بود. جوجه ها دردو دوره آغازین (۲۱-۰) و رشد (۴۲-۲۱) پرورش یافتند و مصرف خوراک و افزایش وزن آنها به صورت هفتگی اندازه گیری شد همچنین در روز ۴۲ یک خروس انتخاب و خونگیری و سپس بررسی خصوصیات لاشه نیز انجام شد. بررسی داده ها نشان داد تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر مصرف خوراک نداشتند (۰/۰۵<P) تیمار حاوی انتی بیوتیک در دوره رشد و کل دوره آزمایش، افزایش وزن بیشتری نسبت به تیمار پنجم داشت ولی از لحاظ آماری این اختلاف معنی دار نشد (۰/۰۵<P). ضریب تبدیل غذایی نیز در تیمار حاوی آنتی بیوتیک در دوره رشد و کل دورهبهتر از تیمار پنجم شد ولی این اختلاف معنی دار نبود. تیمار شاهد به طور معنی داری درصد سینه بیشتری از تیمار سوم داشت در حالی که در رابطه با وزن ران، تیمار سه و چهار درصد ران بیشتری از شاهد داستند (۰/۰۵>P). تیمار پنجم کمترین غلظت کلسترول را نسبت به شاهد داشت ولی این اختلاف معنی دار نبود. تیمارهای مصرف کننده گل گاوزبان به صورت معین داری تری گلیسیرید پایین تری از تیمار شاهد و تیمار دوم داشتند (۰/۰۵>P).