مقاله اثرات سطوح مختلف نيتروژن و تراکم بر ميزان توليد گل مواد موثره و کارايي مصرف نور در گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: اثرات سطوح مختلف نيتروژن و تراکم بر ميزان توليد گل مواد موثره و کارايي مصرف نور در گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هميشه بهار
مقاله گياه دارويي
مقاله عصاره
مقاله اسانس
مقاله کارايي مصرف نور
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف نيتروژن و تراکم بر ميزان توليد گل، مواد موثره و كارايي مصرف نور در گياه دارويي هميشه بهار آزمايشي طي دو سال (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) به صورت طرح کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مشهد اجرا گرديد. سطوح تيمار كود نيتروژن (فاكتور اصلي) شامل صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و سطوح تيمار تراکم (فاكتور فرعي) شامل۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ بوته در متر مربع و صفات مورد بررسي شامل عمل كرد وزن خشك گل، ميزان عصاره و اسانس موجود در گل، و در نهايت ميزان كارايي استفاده از نور بود. نتايج حاصل از تجزيه مركب داده هاي دو سال آزمايش نشان داد كه تيمارهاي نيتروژن و تراكم، بر صفات مورد بررسي تاثير آماري معني داري داشتند. بيشترين ميزان توليد گل خشك در تيمار ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن به ميزان ۱۰۲ گرم در متر مربع بدست آمد. كاهش ميزان نيتروژن به۱۰۰ كيلوگرم در هكتار، باعث ۹۳/ ۱۶ درصد كاهش عملكرد گل خشك شده و مقدار آن به ۸۵ گرم در متر مربع رسيد. با توجه به تاثير تيمارهاي تراكم و نيتروژن، روي عمل كرد گل خشك، ميزان نهايي توليد عصاره و اسانس در واحد سطح نيزدر سطوح مختلف تراكم و نيتروژن متفاوت بود. بيشترين مقدار توليد عصاره و اسانس در واحد سطح مربوط به تيمارهاي۱۵۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن و تراکم ۸۰ بوته در هکتار بود. اثر تيمارهاي نيتروژن و تراكم نيز روي كارايي مصرف نور معني دار بود. در تيمار عدم مصرف کود نيتروژن، هر چه ميزان تراکم افزايش پيدا نمود، کارايي مصرف نور نيز زياد شد و از ۱۰/۱ گرم بر مگاژول در تراکم ۲۰ بوته در متر مربع به ۲۶/۱ گرم بر مگاژول در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع رسيد.. در اين سطح از تيمار نيتروژن نيز با افزايش تراکم، ميزان کارايي استفاده از نور نيز افزايش پيدا نمود و از ۴۱/۱ گرم بر مگاژول در تراکم ۲۰ بوته در متر مربع به ۴۴/۱ گرم بر مگاژول در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع رسيد.