سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آوات شکوفا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد بخش زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد در حضور سطوح مختلف کود نیتروژن، بر رشد و عملکرد گندم می باشد. این پژوهش در قالب آزما یشی مزرعه ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورز ی، دانشگاه شیراز واقع در باجگاه در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ انجام شد.طرح آزما یشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوککامل تصاد فی با چهار تکراراجرا گرد ید . که سطوح نیترو ژن (صفر ، ۱۰۰، ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ) در کرت های اصلی، تنظیم کننده های رشد شامل (سایکوسل (CCC)، ا ۲/۲۰ کیلوگرم در هکتار ماده موثره ، اتفان ( ۲-‐ کلرو ا تیل فسفو نیک اسید)، ۰/۲۸ کیلوگرم در هکتار ماه موثره و شاهد بدون اعمال تنظ یم کننده ) در کرت های فرعی قرار گرفتند . نیتروژن در قالب کود اوره ( ۴۶ درصد نیترو ژن) در دو قسمت ، نیمی درآغاز به ساقه رفتن و نیم دیگر در اوایل گلدهی اعمال شد.تنظیم کننده رشد CCC در مرحله ی رشد ZGS=25 و اتفان در مرحله ی رشد ZGS=39 ، به صورت برگ پاش بکار رفتند . نتا یج حاصله نشان داد که کاربرد هر دو تنظیم کننده رشد اتفان در ZGS=25 و CCC در ZGS=39 ارتفاع بوته ها رانسبت به شاهد (بدون اعمال تنظیم کننده) به طور معنی داری کاهش دادند ، این کاهش ارتفاع ، انتقال مواده پرورده را در شرایط افز ایش نیتروژن، به نفع اندام های ز ایشی و در نها یت عملکرد دانه تغ ییر داد . اعمال CCC به صورت ۲/۲۰ کیلوگرم در هکتار ماده موثره، باعث افز ایش معنی داری در عملکرد نها یی دانه ، نسبت به تیمار اتفان با ۰/۲۸ کیلوگرم در هکتار ماده موثره وشاهد شد که این افزایش معنی دار در عملکرد دانه نتیجه ی تاثیر CCC بر بیشتر شدن تعداد سنبله در واحد سطح ، طویل تر شدن سنبل ه ها و افز ایش تعداد دانه در هر سنبله بود . به طور کلی نتا یج آمار ی نشانگر بیشترین عملکرد دانه ، بدون مشاهده خوا بیدگی، دربالاترین سطح کاربرد نیتروژن ( ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) و اعمال ۲/۲۰ کیلوگرم در هکتار ماده موثره CCC، نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی بود.