مقاله اثرات سطوح مختلف کود نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاكستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثرات سطوح مختلف کود نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاكستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي اقدم جبار
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سيف زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خياوي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف کود نيتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد آفتابگردان رقم آذرگل آزمايشي در قالب فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار و دوازده تيمار طي سال زراعي ۱۳۸۴-۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل کود نيتروژن با سطوح: ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار و تراکم بوته با سطوح: ۵٫۵، ۶٫۶ و ۸٫۳ بوته در مترمربع در نظر گرفته شدند. اثر کود نيتروژن بر روي کليه صفات اندازه گيري شده از نظر آماري معني دار بود. افزايش نيتروژن تا ميزان ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار باعث افزايش ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد روغن، قطر طبق، قطر ساقه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق گرديد، ولي درصد روغن کاهش يافت. افزايش عملکرد روغن نيز به دليل افزايش عملکرد دانه در سطوح بالاي تراکم بوته و با مصرف ۲۰۰ کيلوگرم کود نيتروژن اتفاق افتاد. بيشترين درصد روغن مربوط به سطح کودي ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار بود. اثر تراکم بوته بر درصد روغن معني دار نشد، ولي اثر تراکم بر ارتفاع گياه، عملکرد دانه، عملکرد روغن، قطر طبق، قطر ساقه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق معني دار بود. با کاهش تراکم بوته، قطر ساقه، قطر طبق، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق افزايش يافت، ولي درصد روغن، عملکرد روغن و عملکرد دانه در هکتار کاهش يافت. با توجه به نتايج حاصله تراکم ۸٫۳ بوته در مترمربع و به ميزان ۱۰۰ کيلوگرم کود نيتروژن در هکتار براي کاشت آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاکستان مناسب به نظر مي رسد.