سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدر ت اله فتحی – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حسن نوریانی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عادل مدحج – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشجوی دکترای زراعت واحد علوم و تحقیقات
عطاء اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور ارزیابی کارایی مصرف نیترو ژن و روش توزیع کود بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت هیبرید S.C704 آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۱۳۷۹ به بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد . فا کتور اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن (۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار) از منبع کود او ره و فا کتورهای فرعی شامل سه روش توزیع کود نیترو ژن (روش نواری ، نواری یک در میان و پخش سطحی ) بودند. افزایش کود نیترو ژن از ٩٠ به ٢٧٠ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه و جزاء آن به استثناء صفت تعداد ردیف در بلال شد . بیشترین عملکرد دانه به تیمار پخش کود به روش نواریاختصاص داشت . مطالعه برهم کنش مقدار و روش توزیع کود نشان داد، بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمار توزیع ٢٧٠ کیلوگرم کود نیترو ژن به صورت نواری بود. بیشترین درصد پروتئین دانه نیز در همین تیمار بدست آمد . افزایش مقدار نیترو ژن باعث کاهش معنی دار (۰/۰۱>P) کارایی مصرف نیترو ژن و کارایی زراعی و افزایش معنی دار (۰/۰۱>P) کارایی فیزیولوژیک شد. بیشترین کارایی مصرف نیتروژن، کارایی زراعی و کارایی فیزیولو ژیک به تیمار توزیع کود به صورت نواری اختصاص داشت.