مقاله اثرات سميت حشره کش هاي آبامکتين، اسپينوسد و کلرپيريفوس روي سنک شکارگر Orius albidipennis Reuter در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثرات سميت حشره کش هاي آبامکتين، اسپينوسد و کلرپيريفوس روي سنک شکارگر Orius albidipennis Reuter در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Orius albidipennis
مقاله حشره کش ها
مقاله زيست سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق سيدمحمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صابر موسي
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه بر پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنOrius albidipennis Reuter شکارگر مهم آفات اقتصادي در گلخانه ها مي باشد. اين مطالعات به منظور مقايسه ميزان کشندگي سه حشره کش آبامکتين، اسپينوسد و کلرپيريفوس در شرايط آزمايشگاهي (پتري ديش) و گلخانه اي (قفس برگي) صورت گرفت. مقادير LC50 و LC90 براي هر دو جنس نر و ماده تعيين گرديد. مقايسات به وسيله نسبت مقادير LC50 و حدود اطمينان ۹۵% انجام شد. در هر دو شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي، ميزان سميت حشره کش هاي به کار برده شده در نرها بيشتر از ماده ها بود. ميان سميت سه حشره کش، اختلاف معني داري وجود داشت. کلرپيريفوس داراي بيشترين ميزان کشندگي در شرايط آزمايشگاه (LC50=0.06ppm براي نر و LC50=0.05ppm براي ماده) و گلخانه (LC50=0.08ppm براي نر و LC50=0.11ppm براي ماده) و اسپينوسد داراي کمترين ميزان سميت در شرايط آزمايشگاهي (LC50=83ppm براي نر و LC50=99.3ppm براي ماده) و گلخانه اي (LC50=188.7ppm براي نر و LC50=214.7ppm براي ماده) بود. مقايسه نتايج بررسي هاي گلخانه اي و آزمايشگاهي نشان داد که ميزان سميت هر سه حشره کش در زيست سنجي گلخانه اي پايين تر از زيست سنجي آزمايشگاهي بود ولي اين تفاوت براي اسپينوسد بسيار قابل توجه بود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در ارزيابي اثرات آفت کش ها روي بندپايان مفيد، بايد از چندين روش آزمايشي استفاده شود.