سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
میترا روشنی – دانشجوی دکتری زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دامغان،
حسین عباسپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحددامغان
سکینه سعیدی سار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحددامغان

چکیده:
در این مطالعه اثر سمی غلظت های مختلف ۳۰و۴۰و۵۰ میلی مولار الومینیم برفعالیت برخی انزیم ها ی آنتی اکسیدان مثل CAT ، GPX ، APX ، SOD و POD ومحتوی پروتئین کل در غلظتهای افزایشی آلومینیم در پنج رقم لوبیا قرمز درخشان، گلی، اختر، صیاد و ناز مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی اثر تیمارهای آلومینیم بر الگوهای پلی پپتیدی؛ پروتئین های ریشه گیاه به روش SDS-PAGE ا لکتروفورز گردیدند. نتایج نشان دادند که فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان به شدت در اثر تیمار با آلومینیم تغییر یافته بود. میزان SOD و POD در غلظت ۰۳ میلی مولار افزایش و سپس کاهش یافت. فعالیت آنزیم های CAT ، GPX و APX با غلظت رو به افزایش آلومینیم، کاهش یافت.مقدار پروتئین اندام هوایی در پنج رقم لوبیای مورد مطالعه رشد یافته در غلظتهای ۳۰و۴۰و۵۰ میلی مولار نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد،در حا لیکه مقدار پروتئین در ریشه همه رقم ها با افزایش غلظت افزایش معنی دار داشت. همچنین الگوهای نواری متفاوتی بر روی ژل SDS-PAGE در ارقام مختلف لوبیا تحت تنش آلومینیم مشاهده شد