مقاله اثرات سياست هاي حمايتي دولت بر عرضه، سطح زير کشت و عملکرد گندم در ايران: کاربرد مدل خود توزيع با وقفه هاي گسترده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: اثرات سياست هاي حمايتي دولت بر عرضه، سطح زير کشت و عملکرد گندم در ايران: کاربرد مدل خود توزيع با وقفه هاي گسترده
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ حمايت اسمي
مقاله مدل خود توزيع با وقفه هاي گسترده
مقاله مدل مارک نرلاو و گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثرات مداخله دولت بر عرضه، عملکرد و سطح زيرکشت محصول گندم از راه محاسبه نرخ حمايت اسمي بررسي شد. داده هاي مورد نياز از منابع آماري گوناگون از جمله: آمار نامه هاي وزارت کشاورزي وFAO  طي دوره ۱۳۵۳ – ۱۳۸۵ بدست آمد. ايستايي متغيرها بررسي شد و پس از تعيين نرخ حمايت اسمي با استفاده از مدل ARDL  و مدل مارک نرلاو، اثر سياست حمايتي بررسي گرديد. نتايج مطالعه نشان داد که نرخ حمايت اسمي گندم طي دوره منفي بوده است به اين معني که از اين محصول نه تنها حمايتي نشده بلکه به گونه ضمني از توليد کنندگان گندم ماليات نيز اخذ شده است. اين در حالي است که ميزان حمايت منفي در کل دوره ياد شده يک روند کاهشي آهسته نشان مي دهد به گونه اي که در سال هاي پاياني ميزان حمايت منفي يا به بيان ديگر ميزان اختلاف قيمت داخلي گندم با قيمت جهاني آن کاهش يافته است. در دوره کوتاه مدت متغير قيمت واقعي گندم تاثير شايان توجهي بر افزايش عرضه گندم ندارد در حالي که در بلند مدت قيمت واقعي گندم، تغييرات فناوري و سطح زير کشت بر عرضه گندم اثر مثبت دارد. همچنين نتيجه مطالعه نشان داد که متغير نرخ حمايت اسمي تاثيري بر سطح زير کشت ندارد و تنها متغير سطح زير کشت در دوره قبل بر آن اثر معني دار دارد.