مقاله اثرات سيمواستاتين در تقويت نقش محافظتي گره دهليزي بطني در طول فيبريلاسيون دهليزي شبيه سازي شده در آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: اثرات سيمواستاتين در تقويت نقش محافظتي گره دهليزي بطني در طول فيبريلاسيون دهليزي شبيه سازي شده در آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گره دهليزي – بطني
مقاله فيبريلاسيون دهليزي
مقاله سيمواستاتين
مقاله آريتمي فوق بطني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عليزاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: امين الشريعه نجفي سروش
جناب آقای / سرکار خانم: پورابوك منا
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پور سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عارف
جناب آقای / سرکار خانم: شيرافكن احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سالكي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بداغ آبادي فخري
جناب آقای / سرکار خانم: داوريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استاتين ها مي توانند با مکانيزم هاي مختلفي وقوع آريتمي بطني و فوق بطني را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر تعيين اثرات محافظتي مستقيم سيمواستاتين در تغيير هدايت پنهان و ناحيه پنهان در مدل شبيه سازي شده فيبريلاسيون دهليزي در گره دهليزي بطني جدا شده خرگوش مي باشد.
روش ها: خرگوشهاي نيوزلندي نر (۱٫۵ تا ۲ کيلوگرم) در تمامي آزمايشات استفاده شدند. پروتکل هاي تحريکي (ريکاوري، ناحيه پنهان و فيبريلاسيون دهليزي) جهت مطالعه خواص الکترو فيزيولوژيک گره دهليزي بطني در يك گروه بکار برده شدند (N=8). پروتکل هاي تحريکي در حضور و عدم حضور غلظتهاي مختلف داروي سيمواستاتين (۰٫۵-۱۰ ميكرو مولار در ليتر) تکرار گرديدند. نتايج به صورت ميانگين ± خطاي استاندارد گزارش شده است.
يافته ها: سيمواستاتين مهار قابل توجهي در خواص پايه گره ايجاد کرد،افزايش معني دار در نمايه ونكباخ از
۱۳۸٫۷±۵٫۶ به ۱۸۲٫۱±۶٫۹ ميلي ثانيه و زمان تحريك ناپذيري کارکردي از ۱۵۱٫۷±۵٫۹ به ۱۸۲٫۱±۶٫۱ ميلي ثانيه در غلظت ۱۰ ميكرو مولار در ليتر اندازه گيري شد (P<0.05). سيمواستاتين در غلظتهاي ۳ و ۱۰ ميكرومولار سبب طولاني شدن فاصله بين دو انقباض متوالي بطن ها و افزايش ضربانات پنهان شد. ناحيه پنهان در غلظتهاي ۱و ۳ و ۱۰ ميكرومولار در ليتر افزايش معني داري پيدا كرد.
نتيجه گيري: اين مطالعه اثرات محافظتي سيمواستاتين درطولاني كردن ضربانات بطني در طي فيبريلاسيون دهليزي را نشان ميدهد. اثرات سيمواستاتين در افزايش زمان تحريك ناپذيري گره اي و ناحيه پنهان، مكانيسم احتمالي آنتي آريتميک اين دارو مي باشد.