سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه علیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زابل
علیرضا کرباسی – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی استفاده از سیاستهای و ابزارهای مختلف است. سیاستهای پولی از جمله ابزارهایی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذل و سپس روی متغیرهای عمده کشاورزی تاثیر می گذارد که روند توسعه این بخش را متاثر می سازد.
در مطالعه حاضر با درک اهمیت موضوع رابطه سیاستهای پولی را با قیمت شاخص غذا در ایران با استفاده از بردارهای خود رگرسیونی و رگرسیونهای همگرایی یوهانسون برای دوره زمانی ۱۳۸۰- ۱۳۳۸ بررسی شده است.
این اطلاعات از طریق بانک اطلاعاتی pds و انتشارات بانک مرکزی برای سالهای مورد مطالعه فراهم آمده است.برای تعیین بردارهای همگرایی بین متغیرهای مورد مطالعه از آزمون حداکثر مقدار ویژه λmax و اثرλtroce و برای بررسی جهت رابطه از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است.
نتایج حاصل نشان می دهد که دو متغیر حجم پول و نرخ ارز بر روی قیمت های غذا تاثیر گذار می باشند ولی نرخ بهره اثر کمتر یا هیچ اثری ندارد.