سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید پریزن – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات بلند مدت حجم پول و نرخ ارز بر تغییرات قیمت های نسبی کشاورزی در ایران است. در این راستا حجم پولی به عنوان ابزاری برای سیاست پولی در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفت. در سطح بین المللی نیز از نرخ ارز واقعی استفاده شد. داده های لازم بصورت سری زمانی و برای دوره زمانی ۸۱-۱۳۶۱، از مجموعه آماری PDS و نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدست آمد. ابتدا، ویژگی های این داده ها از لحاظ ساکن پذیری مورد بررسی قرار گرفت. سپس مدل انتخابی با استفاده از روش ARDL برای دوره مطالعه با استفاده از نرم افزارهای ۰٫۳Eviews و Microfit 4 تخمین زده شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که، یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده ناپایداری در بخش کشاورزی نوسانات قیمت در بلند مدت است. در این راستا، تغییر در نرخ ارز از عوامل مهم موثر بر نوسان قیمت ها شناسایی شد. نتایج حاصل از مقایسه روابط بلند مدت و کوتاه مدت نشان داد که ، در هر دو حالت، قیمتهای کشاورزی و مواد غذایی نسبت به سطح قیمت کل و نرخ ارز حساسیت مثبت دارد. با این حال، سطح قیمت ها نسبت به تغییر در حجم پول در بلند مدت حسلسیت منفی در کوتاه مدت حساسیت مثبت نشان داد و در هر دو حالت حساسیت سطح قیمت ها نسبت به تغییر در قیمت کل بیشتر از سایر متغیرها بود.