سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی ثانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

سیل مقداری از رواناب یا هرز آب مازاد بارش است که به صورت مختلف در آبراهه ها جاری می شـود و منفـک از آبپایه است . چناچه این رواناب مازاد از بستر اصلی خود خارج شده و بیشتر باشد به آن سیلاب می گویند کـه موجـب ایجـاد خــسارات در ســطوح مــی شــود . ســیل پدیــده ای طبیعــی اســت کــه جوامــع بــشری آن را بــه عنــوان یــک واقعــه اجتناب ناپذیر پذیرفته اند .رویداد سیل، خود ناشی از عوامل متعدد طبیعی و غیر طبیعی است از این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-۱ شدت بارندگی
-۲ توپوگرافی زمین ( میزان و جهت شیب زمین )
-۳ شکل حوزه آبریز
-۴ وسعت حوزه آبریز
-۵ تخریب پوشش گیاهی
-۶ تجاوز به حریم رودخانه
-۷ عدم احداث ابنیه مناسب در مسیر رودخانه