سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید زکی زاده ایردموسی – دانشگاه جورج واشنگتن

چکیده:

مقاله حاضر نتایج تحقیقات تجربی است کهمقادیر جرم و انرژی حامل در حلقه های ورتکس کاملاً شکل یافته آرام در فضا را با مقادیر جرم و انرژی ضربه اصلی به وجود آورنده آنها از شرایط اولیه زمانی و مرزی متفاوت مقایسه می کند. به طور اخص، نسبت مقدار جرم تداخل یافته و تقسیم بندی انرژیهای جنبشی انتقالی و جنبشی چرخشی موردمطالعه قرار گرفته است. دریافتیم که این مشخصه ها شدیدا تابعشرایط مرزی است. روشی ارائه شده که قادر است انرزی جنبشی چرخشی را توسط یکسری تصویرمتحرک متداوم محاسبه کند. نسبت سرعت مشخصه انتقالی به سرعت مشخصه چرخشی پارامتر قابل استفاده ای برای به دست آوردن رابطه ای بین داده هاست. با استفاده از چنین روابطی است که داده های مربوط به سرعت ورتکس و اندازه آن به دست امده و به نظر می رسد که تمامی این داده ها، جدا از شرایط اولیه و مرزی، همواره بر روی یک منحنی قرا رمی گیرند. یک منحنی نظری هم به دست آورده ایم که این داده ها با آن نیز کاملاً سازگار است.
در غالب کاربردهای علمی، استفاده از جریانها غیر دائمی برای درک مکانیسم تبادل جرم، ممنتم و انرژی میان جریانهای اولیه و ثانویه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه حاضر، به کمک یک مثال ساده که تشکیل یافتن حلقه های ورتکس است بر آن است تا روشنگر چنین مکانیسمهایی باشد.