مقاله اثرات شوري بر ويژگي هاي جوانه زني سه گونه شبدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثرات شوري بر ويژگي هاي جوانه زني سه گونه شبدر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله جوانه زني بذر
مقاله كلرور سديم
مقاله شبدر قرمز
مقاله شبدر سفيد
مقاله شبدر ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير غلظت هاي مختلف كلرور سديم بر ويژگي هاي جوانه زني گونه هاي مختلف شبدر، آزمايشي به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار انجام گرفت. اين آزمايش شامل سه گونه شبدر به نام هـاي شبدر قـرمز(Trifolium pretense L.) ، شبدر ايراني (T. resupinatum L.) و شبدر سفيد (T. repens L.) و غلظت هاي مختلف شوري شامل محلول هاي ۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ ميلي مولار كلرور سديم و آب مقطر به عنوان شاهد بود. نتايج حاصل نشان داد كه با افزايش غلظت شوري، درصد جوانه زني كاهش يافت، اثر غلظت هاي مختلف شوري بر گونه‎هاي مختلف معني دار بود و همچنين اثر متقابل بين غلظت هاي مختلف شوري بر گونه ها نيز معني دار بود. گونه ها از لحاظ تحمل به شوري به ترتيب عبارت بودند از شبدر ايراني، شبدر قرمز و شبدر سفيد. واكنش گونه هاي مختلف به سطوح مختلف شوري متفاوت بود، به طوري كه با افزايش غلظت شوري، در شبدر ايراني درصد جوانه هاي غيرعادي در شبدر قرمز درصد بذرهاي جوانه نزده سخت و در شبدر سفيد درصد بذرهاي جوانه نزده نرم، افزايش نشان داد.