مقاله اثرات شوري بر پاره اي از ويژگي هاي فيزيولوژيک و رشد دو رقم جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثرات شوري بر پاره اي از ويژگي هاي فيزيولوژيک و رشد دو رقم جو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله شوري
مقاله فيزيولوژيک
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز يداله
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني آزاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برزو آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي واکنش هاي فيزيولوژيک دو رقم جو تحت تنش شوري، آزمايشي در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد مرودشت در سال ۱۳۸۵ انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل ارقام سروستان و ريحان در پنج سطح شوري صفر، ۸۵،۱۷۱ ، ۲۵۶ و ۳۴۲ ميلي مولار کلريدسديم با ۴ تکرار در قالب طرح آماري کاملا تصادفي بود. کشت دانه ها در گلدان هاي پلاستيکي و آبياري گياهان به کمک محلول غذايي هوگلند صورت گرفت. در پايان مرحله رشد، مقادير وزن خشک گياه، طول ريشه و ساقه، مقدار سديم و پتاسيم اندام هاي هوايي، کلروفيل کل برگ ها و پرولين اندام هاي هوايي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش درجه شوري کلروفيل کل برگ ها و وزن خشک گياه کاهش يافت. هر چند مقادير کاهش براي رقم سروستان در مقايسه با رقم ريحان کم تر بود. با افزايش شدت تنش غلظت يون سديم اندام هوايي در رقم ريحان بيش تر از رقم سروستان بود. پتاسيم اندام هاي هوايي به طور معني دار کاهش پيدا کرده بود. مقدار K+ در رقم سروستان بيش تر از رقم ريحان بود. با افزايش درجه شوري ميزان پرولين اندام هاي هوايي افزايش يافت، مقدار پرولين در رقم سروستان بيش تر از رقم ريحان بود. همچنين نتايج نشان داد که تنش شوري فرايندهاي فيزيولوژيک را در رقم سروستان کم تر از رقم ريحان تحت تاثير قرار مي دهد و غلظت کم تر يون سديم و مقدار بيش تر يون پتاسيم در اندام هوايي مي تواند به عنوان معياري در انتخاب ارقام مقاوم جو براي کشت در شرايط شوري در نظر گرفته شود.