سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یعقوب راعی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی,
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
منوچهر شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سعید حکم علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات دماهای بالا و شوری بر جوانه زنی ماریتیغال آزمایشی به صورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار پیاده گردید . فاکتورها شامل دما در سه سطح ۲۸، ۳۱ و ۳۴ درجه سانتیگراد، شوری در پنج سطح صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مول در لیتر نمک کلرید سدیم، و رقم در دو سطح بود اکالاز و CN-SEED بود . در این تحقیق، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی وزن خش ک گیاهچه، وزن خش ک ریشه چه، و وزن خشک ساقه چه مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که کلیه صفات مزبور به طور معنی داری تحت تاثیر دما، شوری، و دما در شوری قرار گرفتند . با افزایش دما و شوری از درصد جوانه زنی کاسته شد . همچنین با افزایش میزان شوری، زمان آغاز جوانه زنی به تاخیرافتاد. بیشترین و کمترین سرعت جوانه زنی به ترتیب در دماهای ٣١ و ٣٤ درجه ملاحظه گردید . اختلافات در سرعت جوانه زنی با افزایش میزان شوری کاهش نشان داد.همچنین با افزایش دما و شوری از وزن خشک گیاهچه، وزن خشک ریشه چه، و وزن خشک ساقه چه کاسته شد . میزان این کاهش در دمای ٢٨ نسبت به دمای ٣١ درجه بیشتربود . بنابراین می توان نتیجه گرفت کهشوری و دمای بالا قادرند جوانه زنی و و رشد گیاهچه های ماریتیغال را کاهش دهند.