سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد بای بوردی – عضو هیأت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
سیدجلال طباطبایی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

غلظت زیادی نمک در خاک ها سبب کاهش عملکـرد در دنیا شده است . مشکل شوری بسیار جدی است به طوری که در جهان تقریباً ۱۰۰۰ میلیون هکتـار از خاکها تحت تأثیـر شوری قرار دارند ) Szaboks ، (۱۹۹۴ که تقریباً %۷ کل زمین ها را شامل می شود . از ۱/۵ میلیون هکتار زمین زراعی تقریبـاً %۵ تحت تأثیر شوری قرار دارند ( ۱۹۸۶ ،Termaat و Munns )مشکل شوری در طول زمان ثابت نمانده و متاسفانه سال به سال به سطح آن مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک افزوده می گردد . زمینهای تحت آبیاری تقریباً ۳۳ درصد غذای دنیا را تامین می کنند
بنابراین شورشدن این خاکها خیلی خطرناک بوده و تولید را تهدید می کند . یکی از عمومی ترین تاثیرات بازدارندگی رشد توسط شوری، تجمع غلظت سدیمNa و کلرCl است ( ملکوتی و همکاران، ۱۳۸۱ ؛ خوش گفتار منش و سیادت، ۱۳۸۱ ؛ همایی،۱۳۸۱)