مقاله اثرات ضدديابتي عصاره متانلي برگ گياه گردو (Juglans regia) بر رت هاي ديابتي شده توسط آلوکسان مونوهيدرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: اثرات ضدديابتي عصاره متانلي برگ گياه گردو (Juglans regia) بر رت هاي ديابتي شده توسط آلوکسان مونوهيدرات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه گردو
مقاله گلوکز خون
مقاله کلسترول توتال
مقاله آنتي اکسيدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري شبان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: منتصركوهساري شيده
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برگ هاي گردو داراي خواص هيپوگليسميک و آنتي اکسيدان مي باشد که از آن در طب سنتي ايران براي درمان ديابت استفاده مي شده است.
هدف: اين مطالعه براي ارزيابي اثرات ضدديابتي عصاره متانلي برگ گياه گردو طراحي شده است.
روش بررسي: رت هاي نر نژاد ويستار ديابتي شده توسط آلوکسان مونوهيدرات براي مدت سه هفته باJRLME  در دوز ۲۵۰ و ۵۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم تيمار و خواص ضدديابتي آن بر پارامترهاي مختلف بيوشيميايي مانند ميزان گلوکز خون پس از صرف غذا، آزمون تحمل گلوکز، ميزان توتال کلسترول، تري گليسريد، ليپوپروتئين داراي چگالي پايين، ليپوپروتئين داراي چگالي بالا و ليپوپروتئين هاي داراي چگالي بسيار پايين، فعاليت آنزيمي سوپراکسيدديسموتاز، گلوتاتيون پراکسيذاز و کاتالاز با استفاده از کيت هاي تجاري برررسي شدند.
نتايج: پژوهش حاضر کاهش (۳۱ درصد) را در ميزان گلوکز خون در فاصله سه تا هشت ساعت و کاهش چشمگيري (۴۴ درصد) را در انتهاي هفته سوم تيمار رت ها با JRLME را نشان دادند. همچنين JRLME ميزان  TC(14 درصد) و TG (7.6 درصد) سرم خون را به طور معني داري کاهش داد. اثر آنتي اکسيداني JRLME با افزايش فعاليت آنزيم هاي SOD،GPX  وCAT  به ترتيب به ميزان ۲۲، ۱۲ و ۹ درصد در مقايسه با گروه شاهد ديابتي تعيين شد. با وجود اين نتايج در مورد آنزيم کاتالاز معني دار نبودند.
نتيجه گيري: در اين پژوهش تاييد گرديد که برگهاي گردو اثرات بهبود دهنده متعددي را در کنترل اختلالات متابوليک ديابتي دارد.