مقاله اثرات ضد باکتريايي عصاره هيدروالکي پونه کوهي، مروه تلخ، زرشک وحشي، چاي کوهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۴۰ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: اثرات ضد باکتريايي عصاره هيدروالکي پونه کوهي، مروه تلخ، زرشک وحشي، چاي کوهي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله اثرات ضد باكتريال
مقاله مقاومت دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکي باف محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي رامندي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عدناني ساداتي سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مروج علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گياهان دارويي به دليل طبيعي بودن، خطرات و عوارض کم، دردسترس و ارزان بودن نسبت به داروهاي سنتتيک، مصرف زيادي توسط مردم دارند. بروز مقاومت هاي دارويي عليه داروهاي ضد ميکروبي شيميايي، سبب شده است که در سال هاي اخير به استفاده از گياهان دارويي در درمان عفونتها توجه زيادي شود. هدف اين تحقيق، بررسي اثرات ضد باکتريايي عصاره هيدروالکي پونه کوهي، مروه تلخ، زرشک وحشي، چاي کوهي بود.
مواد و روش ها: عصاره هيدروالکلي ۴ گونه گياه بومي شهرستان فسا-فارس، با نام هاي پونه کوهي از جنسZiziphora ، چاي کوهي از جنسStachys ، مروه تلخ از جنس Teucrium و زارچ يا زرشک وحشي از جنس Barberry استخراج گرديد. اثرات ضد باکتريايي اين گياهان توسط روش انتشار از ديسک و تهيه رقت هاي متوالي ارزيابي شد. به منظور کنترل و استاندارد بودن روش، از ديسک هاي انتي بيوتيکي و سويه هاي استاندارد باکتريال استفاده شد.
يافته ها: رقت ۱٫۸ از عصاره گياه مروه تلخ و رقت ۱٫۴ از عصاره گياه زارچ در روش تهيه رقت متوالي اثرات مهارکنندگي رشد داشتند. ارزيابي نتايج روش انتشار از ديسک نيز در مقايسه با ديسک هاي آنتي بيوتيک، تاثير اين دو گياه را در مقايسه با ديسک هاي آموکسي سيلين، سيپروفلوکساسين، ونکومايسين و ايمي پنم، در مقابله با رشد دو سويه E.coli ATCC 25922 و S.aureus ATCC 25923، نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه و مطالعات ديگران نشان مي دهد که عصاره هاي گياهان دارويي مي توانند جايگزين داروهاي شيميايي براي درمان عفونت ها شوند. البته همه اثرات اين عصارها بايد در in vitro و in vivo به دقت بررسي شوند.