سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد عابد نمینی – دانشجوی دکترای خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شاهکار شاهنگیان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش ابرتراکم یکی از روشهای اقتصادی و سریع اصلاح خاک می باشد و در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای را در بین گزینه های ممکن جهت بهبود مشخصات مکانیکی خاکها پیدا کرده است . در این مقاله سعی شده است تا ضمن اشاره به مکانیسم تراکمی حاصل از برخورد کوبه به زمین ، تغییرات و تاثیرات حاصل از برخورد کوبه به زمین همچون مقدار نفوذ کوبه در خاک ، عمق موثر اصلاح خاک ، منطقه تراکمی ناشی از برخورد کوبه ، تاثیر ضربه ها بر روی منطقه تراکمی ضربه های مجاور و امواج ارتعاشی ایجاد شده مورد بررسی قرار گیرد، همچنین در ادامه مقاله اشاره ای به نحوه مدل سازی کامپیوتری ، روشهای دیگر ابر تراکم و محدودیتهای کاربرد این روش شده است، نهایتا جمع بندی و نتیجه گیری از موارد بحث شده ارائه گردیده است.