سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری – کارشناسی ارشد سازه های دریای، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهر
کورش حجازی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

جریان و انتقال رسوب در بررسی بسیاری از موضوعات علوم مهندسی، مانند آبشستگی اطراف سازه ها، انباشت رسوب در کانال ها و مورفولوژی کناره های ساحلی اهمیت پیدا می کنند. عدم مطالعات رژیم رسوب گذاری منطقه در ساخت بنادر و سازهای ساحلی می تواند باعث تحمیل هزینه های بهره برداری سنگین در طول عمر پروژه گشته، حتی در مواردی منجر به غیر اقتصادی و تعطیل شدن طرح شود. دانستن نحوه ی انتقال رسوب در سواحل نقش مهمی در مدیریت سواحل ایفا می کند.کیفیت آب و رسوبات در داخل بنادر به نرخ تخلیه آب درون بندر و نیز فعالیت های انسانی در داخل یا نزدیک آن بستگی دارد. در هندسه های ترکیبی، فرسایش در گوشه های با زوایه باز و انباشت رسوبات در کنج های با زاویه تیز بسیار مشهودتر می باشد. در این تحقیق اثر تغییر ابعاد هندسی بندر و نیز هندسه های ترکیبی در نحوه ی بخشودگی رسوبات معلق و نیز رسوبگذاری در داخل بندر بر اثر جریانات جزر و مدی توسط ییک مدل عددی دو بعدی میانگین گیری شده در عمق مورد بررسی ومطالعه قرار گرفته است. نتایج مزبور می تواند راهنمایی برای طرح هندسه ی بنادر بوده، مورد استفاده ی مهندسین طراح قرار گیرد.