سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
خدیجه تیزکار – کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سید پژمان مرتضوی – استادیار، دکترای بافت شناسی، گروه پاتولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
اکرم عیدی – دانشیار، دکترای فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی توانایی محافظت کبدی عصاره الکلی خارشتر در مقابل آسیب کبدی القاء شده با تتراکلریدکربن میباشد. تیمار عصاره الکلی خارشتر با دوزهای ۰/۰۵، ۰/۱، ۰/۲ و ۰/۴ گرم بر کیلوگرم وزن بدن بصورت خوراکی طی مدت ۲۸ روز در موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار مسموم شده با تتراکلریدکربن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تیمار الکلی خارشتر موجب افزایش میزان فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز میشود. عصاره الکلی خارشتر احتمالاً میتواند دفاع آنتی اکسیدانی را افزایش داده و از آسیب اکسیداتیو جلوگیری نماید.