سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داریوش بزازی – محقق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات علفکش انتخابی پایردیت(لنتاگران) بر روی علف های هرز عدس در شرایط دیماین تحقیق به صورت طرح تحقیقی _ تطبیقی دردو شهرستان ورزقان وهشترود، در سال زراعی۸۲-۱۳۸۱ به مدت یک سال زراعی اجرا شد این آزمایش با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی وبا ۴ تیماردر ۳ تکرار پیاده گردید. تیمارهای این طرح شامل مصرف علفکش پایردیت به میزان های ۲ و۲/۵لیتر درهکتار به همراه دو تیمار شاهد با وجین وشاهدبدون کنترل علف هرز بودند. در این آزمایش اثرات سوء احتمالی علفکش برروی عدس وهمچنین تعداد بوته های علف هرز در مرحله ۲۵ روز پس از سمپاشی با پرتاب ۲کادر۱*۱درهر پلات و عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و وزن هزاردانه عدس اندازه گیری شده وبه روش دانکن مقایسه شدند. نتایج نشان داد اختلاف بین تیمارها از لحاظ تعدادعلف هرز در مترمربع وعملکرد در هر دومنطقه معنی دارمی باشد. در منطقه ورزقان تیمار مصرف ۲ لیتر پایردیت در هکتار با میانگین۲۴/۶۷ عددعلف هرز در مترمربع به اتفاق تیمار وجین دستی اثرات معنی دار نسبت به تیمارهای دیگر نشان دادند وتیمار مصرف علفکش پایردیت ۲/۵ لیتر موجب کاهش عملکرد دانه وبیولوژیک بر روی رقم محلی ورزقان گردید بعلاوه تیمارهایوجین دستی و پایردیت ۲لیتر با میانگین عملکرد ۱۳۴۰ و۱۳۰۳ بیشترین عملکرد را داشتند. ودر هشترود نیز تیمار مصرف ۵/۲ لیتر پایردیت در هکتار با میانگین ۴/۶۶۷ عدد علف هرز در متر مربع همانند تیمار شاهد باوجین اثرات خوبی درکنترل علف های هرز در مقایسه با تیمارهای دیگرداشته است. ودر این منطقه عملکرد دانه این تیمارها بطور متوسط ۷/۸۹۶ و۷/۶۲۶ کیلوگرم در هکتاربوده واثر معنی داری درمقایسه با تیمارهای دیگر داشتند. به نظر می رسد که مصرف ۲لیتر درهکتاراین علفکش برای کنترل علف های هرز عدس مناسب بوده باشد.