مقاله اثرات غلظت و زمان محلول پاشي اسيد جيبرليک بر کاهش درصد ترک خوردگي پوسته سبز پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۴ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: اثرات غلظت و زمان محلول پاشي اسيد جيبرليک بر کاهش درصد ترک خوردگي پوسته سبز پسته
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احمدآقايي
مقاله پسته هاي دهان بسته
مقاله ميزان پروتئين مغز
مقاله ميزان کلروفيل مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياه كوهي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: راحمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جوان شاه امان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در يک باغ تجاري واقع در بخش کشکوييه در شهرستان رفسنجان در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ انجام گرديد. تيمارهاي موردنظر روي دو شاخه از هر تک درخت اعمال شدند. اسيد جيبرليک (۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ ميلي گرم در ليتر) در سه زمان محلول پاشي (اواسط خرداد ماه، اواسط تير ماه و اواسط مرداد ماه) روي پسته رقم احمدآقايي انجام شد و برداشت نيز در دو زمان (۱۵ و ۳۰ شهريور ماه) انجام گرفت. محلول پاشي در اواسط خرداد ماه باعث کمترين درصد زودخنداني شد و تيمار ۵۰ و ۷۵ ميلي گرم در ليتر اسيد جيبرليک بطور معني داري درصد زودخنداني و ترک خوردگي پوسته سبز را کاهش داد. زمان هاي محلول پاشي روي درصد پسته هاي دهان بسته اثري نداشتند با افزايش غلظت اسيد جيبرليک درصد پسته هاي دهان بسته افزايش يافت. محلول پاشي در اواسط مرداد ماه درصد چربي و ميزان پروتئين مغز را افزايش داد. تيمارهاي مختلف اسيد جيبرليک روي درصد چربي و ميزان پروتئين اثر معني داري نداشتند و تيمار ۷۵ ميلي گرم در ليتر ميزان کلروفيل مغز را افزايش داد.